The Zhejiang Museum Zuo Zhuan

The Zuo Zhuan – Duke Xiang year 9 (564 BCE)
The Story of Lady Mu Jiang – Hexagram 52 Gen leading to 8

(Cao Jinyan: Zhejiang daxue cang zhanguo chujian. 2012. p. 6 strips 19-21)
The story of Mu Jiang from Zuo Zhuan